Zmluva o sprostredkovaní

uzatvorená podľa § 642 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

Sprostredkovateľom:

Obchodné meno: MG Share, s.r.o.

Sídlo: Ždiarska 705/11, 949 01 Nitra

IČO: 52 662 951

DIČ: 2121096021

Číslo účtu IBAN: SK89 1100 0000 0029 4807 6543

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49367/N

Za ktorého koná: Milan Milošovič

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

a

Záujemcom:

Všetky údaje o záujemcovi budú sú uvedené v registračnom formulári, ktorý záujemca vyplní pri registrácií cez web stránku alebo cez aplikáciu. Tieto údaje sa berú ako fakturačné.
(ďalej len „záujemca“)
(ďalej “sprostredkovateľ” a “záujemca” spolu ako “zmluvné strany”)

Článok I.

Predmet zmluvy

 • Predmetom tejto zmluvy je záväzok sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť objednávku s treťou osobou, ktorá sa bude týkať upratovacích a čistiacich prác. Činnosť bude vyvíjaná prostredníctvom webstránky www.cleangosh.com a prostredníctvom aplikácie https://app.cleangosh.com/.
 • Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu za jeho činnosť uvedenú v bode 1 tohto článku za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.

Doba sprostredkovania

 • Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu uzatvárajú na dobu neurčitú.

Článok III.

Výška a splatnosť provízie

 • Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca zaplatí sprostredkovateľovi odmenu za jeho činnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy vo výške 13 % z ceny dojednanej v objednávke, ktorú uzavrie záujemca s treťou osobou. Náklady spojené so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy s treťou osobou sú zahrnuté v odmene podľa prvej vety.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu v okamihu, keď záujemca uzatvorí objednávku, ktorá je predmetom sprostredkovania, s treťou osobou.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že vyplatenie odmeny je podmienené zasielaním faktúry od záujemcu za jeho činnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy pre sprostredkovateľa, vždy po ukončenom týždni po "Nedeli", na e-mail: mzdove@cleangosh.com.
 • Záujemca povoľuje sprostredkovateľovi, aby zo sumy objednávky, ktorá bude odoslaná na účet sprostredkovateľa strhol svoju odmenu, ktorá je uvádzaná v podľa bodu 1 tohto článku. Následne sa sprostredkovateľ zaväzuje poslať zvyšné plnenie tretej strany na účet záujemcu, ktoré uviedol v tejto zmluve.
 • Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle § 651 Obchodného zákonníka, vzniku práva sprostredkovateľa na odmenu podľa bodu 1 tohto článku nebráni skutočnosť, ak sprostredkovaná objednávka medzi záujemcom a treťou osobou bude uzatvorená až po zániku tejto zmluvy. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu aj po zániku tejto zmluvy za predpokladu, ak záujemca uzatvorí objednávku s treťou osobou a sprostredkovateľ sa pričinil o sprostredkovanie uzatvorenia objednávky tým, že dodal kontakt na tretiu osobu záujemcovi.
 • Sprostredkovateľ berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na odmenu v prípade, ak objednávka bola s treťou osobou uzatvorená bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ tiež pre osobu, s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou uvedenou v čl. I tejto zmluvy, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov záujemcu.
 • Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie objednávky. Sprostredkovateľ neručí za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých záujemcovi o tretej osobe.
 • Sprostredkovateľ nesmie navrhovať záujemcovi uzavretie objednávky s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej objednávky. Sprostredkovateľ je povinný postupovať pri sprostredkovaní obchodov podľa čl. I tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy záujemcu.
 • Záujemca sa zaväzuje, že vykonáva všetky upratovacie a čistiace práce, ktoré sú uvedené v objednávke, ktorú potvrdí od tretej osoby a ktorú sprostredkuje sprostredkovateľ. Skutočnosťou, ktorá zaväzuje k takémuto konaniu záujemcu je potvrdenie a tým vyjadrenie súhlasu s objednávkou od tretej osoby
 • Záujemca vykonáva sprostredkovanú objednávku, s ktorou vyjadril súhlas presne v stanovený dátum a čas. Tiež sa zaväzuje, že po príchode na miesto, ktoré je dohodnuté v objednávke, potvrdí v aplikácií alebo na web stránke svoj príchod na toto miesto a rovnako po skončení vykonávania upratovacích a čistiacich prác potvrdiť svoj odchod.
 • Sprostredkovateľ ma právo upozorniť záujemcu nato, že si nesplnil svoje povinnosti, tak ako sa k tomu zaviazal a na základe tohto jeho konania bola objednávka stornovaná. V prípade opakovaného nesplnenia si povinností môže byť spolupráca so záujemcom ukončená.

Článok V.

Zánik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže ktorákoľvek strana ukončiť tým, že to oznámi druhej strane. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia oznámenia o ukončení zmluvy druhej zmluvnej strany. V prípade, ak nie je možné doručiť oznámenie o ukončení zmluvy druhej zmluvnej strane, zmluva zaniká okamihom, kedy sa oznámenie dostalo do sféry druhej zmluvnej strany, v dôsledku čoho sa táto druhá zmluvná strana mohla objektívne oboznámiť s oznámením o ukončení zmluvy.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 • Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami prostredníctvom aplikácie, ktorú prevádzkuje Sprostredkovateľ. Je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch exemplároch, z toho je jeden pre sprostredkovateľa a jeden pre záujemcu.
 • Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
 • Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
 • V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred začiarknutím nato určeného políčka v aplikácií zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju akceptujú začiarknutím.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a akceptácia zmluvy na to vyhradeným políčkom v mobilnej aplikácií nie je v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Nitre dňa 17.07.2024


Záujemca vyjadrením svojho súhlasu pri registrácií potvrdzuje, že súhlasí so znením zmluvy a na znak súhlasu začiarkne nato určené políčko. Takto udelený súhlas sa berie ako potvrdenie zmluvy.