Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovateľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania služby cez aplikáciu https://app.cleangosh.sk/ (ďalej len „Aplikácia“) a web stránku www. cleangosh.com (ďalej len „web stránka“).

Majiteľom aplikácie a web stránky je obchodná spoločnosť MG Share s.r.o. so sídlom Ždiarska 705/11, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 52662951 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 138409/B (ďalej len „MG Share“).

Udelením súhlasu s týmito podmienkami, získavate možnosť používať službu cez našu aplikáciu a web stránku a zároveň získavate možnosť poskytovať svoje služby cez našu aplikáciu a web stránku.

I. Používanie aplikácie a web stránky

 • Naša aplikácia a web stránka zabezpečuje Poskytovateľom možnosť prezentovať svoje služby. Poskytovatelia poskytujú služby na základe zmluvy, ktorú uzatvárajú s Klientom o čistiacich a upratovacích službách. Poskytovatelia poskytujú čistiace a upratovacie služby, ktoré vykonávajú buď osobne alebo prostredníctvom spoločnosti. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v tomto právnom vzťahu a to hlavne spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov alebo právnych záväzkov, budú vyriešené medzi klientom a poskytovateľom.
 • Ak používate našu aplikáciu alebo poskytujete služby cez našu web stránku, môžete poskytovať službu iba pomocou aplikácie a web stránky.
 • Pri používaní našej aplikácie alebo pri využívaní našej web stránky ste našim registrovaným užívateľom. Všetci registrovaný poskytovatelia sú vedený v našej databáze poskytovateľov. V prípade, že by ste už nechceli byť našim poskytovateľom nás prosím kontaktujte, aby sme Vás vedeli z databázy vymazať a tak deaktivovať Vaše konto.

II. Platby poskytovateľom služby

 • MG Share bude vyplácať odmenu pre poskytovateľov služby vždy v piatok za predchádzajúci týždeň. Odmena bude poskytovateľom vyplatená na účet, ktorý poskytli pri registrácií. MG Share si nárokuje na 13 % z celkovej sumy upratovania a to z dôvodu využívania aplikácie, webstránky a za sprostredkovanie upratovania. Táto suma bude odpočítaná z celkovej sumy za upratovanie. Vy ako Poskytovateľ ste zodpovedný za správnosť údajov poskytnutých pri registrácií.
 • Pri platbách cez našu aplikáciu a cez našu web stránku je platba za čistiace a upratovacie služby postúpená sprostredkovateľovi. Ten následne platí odmenu poskytovateľom služby.
 • Platba pre poskytovateľov bude hradená z bankového účtu MG Share. MG Share nezodpovedá za chybné informácie, ktoré uviedol poskytovateľ pri registrácií.
 • MG Share zodpovedá za fungovanie platieb cez našu aplikáciu a cez našu web stránku. Spoločnosť tiež poskytuje podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci našej aplikácie a web stránky prebieha priamo cez nás. Ak budete potrebovať podporu v takejto situácií kontaktujte nás na mail: info@cleangosh.com

III. Objednanie a zrušenie čistiacich a upratovacích služieb

 • Objednanie služby prebieha, tak že Klient vykoná cez našu aplikáciu objednávku a vy ako Poskytovateľ musíte súhlasiť s vykonaním služby. Ak vy ako Poskytovateľ súhlasíte s vykonaním služby, služba sa považuje za objednanú.
 • Potvrdením objednávky sa uzatvára zmluva medzi MG Share a Vami ako Poskytovateľom.
 • Zrušenie objednávky je možné kedykoľvek.
 • V prípade, že sa s Klientom dohodnete na vykonaní čistiacich a upratovacích prác a potom s Vašej strany nastane prekážka pre ktorú nebude môcť túto službu pre klienta uskutočniť sa táto objednávka považuje za zrušenú. V tomto prípade Vás upozorňujeme, že MG Share nie je zodpovedná za takúto situáciu.
 • Ak si klient objednal čistiace a upratovacie služby a klientovi ste poškodili priestory, ktoré ste upratovali, nesiete zodpovednosť za takéto poškodenie. Ak náhradu škody, ktorá vznikla takto prevádzkovateľovi nezaplatíte, MG Share môže na základe zisteného skutkového stavu uplatniť nárok v mene klienta.

IV. Používanie aplikácie a web stránky

Pokiaľ budete dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky, tak Vám udeľujeme súhlas s tým, že vám poskytneme právo na prístup a používanie aplikácie a web stránky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami v ktorom ste si aplikáciu stiahli. Toto právo je výhradne určené MG Share.

V. Zodpovednosť

 • Aplikácia a web stránka sprostredkúvajú informácie medzi klientmi a poskytovateľmi, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných čistiacich a upratovacích služieb. Keďže dostupnosť služieb závisí od poskytovateľov, MG Share nezaručuje, že klient bude mať vždy k dispozícií ponuky na čistiace a upratovacie služby.
 • MG Share neponúka čistiace a upratovacie služby. Nevystupujeme ani ako agentúra, ktorá vyhľadáva klientov pre poskytovateľov služieb a nevystupuje ani ako agentúra, ktorá vyhľadáva poskytovateľov pre klientov.
 • Web stránka a aplikácia je poskytovaná tak, ako je. MG Share nezaručuje, že prístup k aplikácií bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícií.
 • MG Share nie je zodpovedná za žiadne strany alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania web stránky a aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste si upratovanie, ktoré ste si prostredníctvom web stránky a aplikácie objednali, spoliehali vrátane a okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej strany.
 • Právo na náhradu škody vzniká len v momente, ak MG Share úmyselne porušila zmluvu. MG Share nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť klienta a nezodpovedá za škody, ktoré klient spôsobil poskytovateľovi.
 • MG Share môže okamžite ukončiť vaše používanie web stránky a aplikácie, ak porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo v prípade, ak považujeme za potrebné a nutné chrániť aplikáciu a web stránku MG Share alebo bezpečnosť vykonávateľov upratovania.

VI. Osvedčené postupy pri používaní aplikácie a web stránky

 • MG Share je sprostredkovateľom upratovacích služieb a akékoľvek problémy týkajúce sa kvality upratovacích služieb budú riešenie v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa upratovacích služieb a rovnako tak v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
 • Očakávame, že budete používať web stránku a aplikáciu v dobrej viere a budete rešpektovať klientov, ktorí si objednávajú vaše služby prostredníctvom aplikácie a web stránky. MG Share si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo ak sú vaše činnosti škodlivé tzn. podvod, neúcta ku klientom atď. V týchto prípadoch môže byť váš účet zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

VII. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Všeobecných obchodných podmienok, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou web stránky a aplikácie. Ak budete pokračovať v používaní web stránky a aplikácie, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

VIII. Záverečné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ak je akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok považované za nevymáhateľné, zmluvne strany nahradia dotknuté ustanovenie vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.

Dátum nadobudnutia účinnosť všeobecných obchodných podmienok: 25. 02. 2020