Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovateľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania služby cez aplikáciu https://app.cleangosh.sk/ (ďalej len „Aplikácia“) a web stránku www. cleangosh.com (ďalej len „web stránka“).

Majiteľom aplikácie a web stránky je obchodná spoločnosť MG Share s.r.o. so sídlom Ždiarska 705/11, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 52662951 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 138409/B (ďalej len „MG Share“).

Udelením súhlasu s týmito podmienkami, získavate možnosť používať službu cez našu aplikáciu a web stránku a zároveň získavate možnosť poskytovať svoje služby cez našu aplikáciu a web stránku.

I. Používanie aplikácie a web stránky

 • Naša aplikácia a web stránka zabezpečuje Poskytovateľom možnosť prezentovať svoje služby. Poskytovatelia poskytujú služby na základe zmluvy, ktorú uzatvárajú s Klientom o čistiacich a upratovacích službách. Poskytovatelia poskytujú čistiace a upratovacie služby, ktoré vykonávajú buď osobne alebo prostredníctvom spoločnosti. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v tomto právnom vzťahu a to hlavne spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov alebo právnych záväzkov, budú vyriešené medzi klientom a poskytovateľom.
 • Ak používate našu aplikáciu alebo poskytujete služby cez našu web stránku, môžete poskytovať službu iba pomocou aplikácie a web stránky.
 • Pri používaní našej aplikácie alebo pri využívaní našej web stránky ste našim registrovaným užívateľom. Všetci registrovaný poskytovatelia sú vedený v našej databáze poskytovateľov. V prípade, že by ste už nechceli byť našim poskytovateľom nás prosím kontaktujte, aby sme Vás vedeli z databázy vymazať a tak deaktivovať Vaše konto.

II. Platby poskytovateľom služby

 • MG Share bude vyplácať odmenu pre poskytovateľov služby vždy v piatok za predchádzajúci týždeň. Odmena bude poskytovateľom vyplatená na účet, ktorý poskytli pri registrácií. Vyplatenie odmeny je podmienené zasielaním faktúry za vaše služby pre našu firmu MG Share s.r.o., vždy po ukončenom týždni po "Nedeli", na e-mail: mzdove@cleangosh.com aby ste mali vždy po predošlom ukončenom týždni t.j. v "Piatok" finančné prostriedky na Vašom účte.
 • MG Share si nárokuje na 13 % z celkovej sumy upratovania a to z dôvodu využívania aplikácie, webstránky a za sprostredkovanie upratovania. Táto suma bude odpočítaná z celkovej sumy za upratovanie. Vy ako Poskytovateľ ste zodpovedný za správnosť údajov poskytnutých pri registrácií.
 • Pri platbách cez našu aplikáciu a cez našu web stránku je platba za čistiace a upratovacie služby postúpená sprostredkovateľovi. Ten následne platí odmenu poskytovateľom služby.
 • Platba pre poskytovateľov bude hradená z bankového účtu MG Share. MG Share nezodpovedá za chybné informácie, ktoré uviedol poskytovateľ pri registrácií.
 • MG Share zodpovedá za fungovanie platieb cez našu aplikáciu a cez našu web stránku. Spoločnosť tiež poskytuje podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci našej aplikácie a web stránky prebieha priamo cez nás. Ak budete potrebovať podporu v takejto situácií kontaktujte nás na mail: podpora@cleangosh.com

III. Bonusy pre poskytovateľov služby

1. Podmienky bonusu za týždeň vybavených objednávok

 • 10 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 15 vybavených objednávok/týždeň
 • 20 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 20 vybavených objednávok/týždeň
 • 30 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 25 vybavených objednávok/týždeň
 • 2. Podmienky bonusu za mesiac vybavených objednávok

 • 100 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 80 vybavených objednávok/mesiac
 • 120 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 90 vybavených objednávok/mesiac
 • 140 eur bonus na vyplatenie poskytovateľovi služieb - platí po splnení min. 100 vybavených objednávok/mesiac
 • 3. Podmienky bonusu EXTRA

 • Balíček EKO čistiacich prostriedkov/mesiac - platí po splnení min. hodnotenie od zákazníkov 5 hvieždicek na konci predošlého kalendárneho mesiaca
 • IV. Objednanie a zrušenie čistiacich a upratovacích služieb

  • Objednanie služby prebieha, tak že Klient vykoná cez našu aplikáciu objednávku a vy ako Poskytovateľ musíte súhlasiť s vykonaním služby. Ak vy ako Poskytovateľ súhlasíte s vykonaním služby, služba sa považuje za objednanú.
  • Potvrdením objednávky sa uzatvára zmluva medzi MG Share s.r.o. a Vami ako Poskytovateľom.
  • Zrušenie objednávky je možné iba zo strany objednávateľa služby.
  • V prípade, že sa s Klientom dohodnete na vykonaní čistiacich a upratovacích prác a potom z Vašej strany nastane prekážka pre ktorú nebudete môcť túto službu pre klienta uskutočniť, je nutné požiadať o zrušenie objednávky objednáveteľa služby alebo bezodkladne nás kontaktujte na mail: podpora@cleangosh.com. V tomto prípade Vás upozorňujeme, že MG Share nie je zodpovedná za takúto situáciu.
  • Ak si klient objednal čistiace a upratovacie služby a klientovi ste poškodili priestory, ktoré ste upratovali, nesiete zodpovednosť za takéto poškodenie. Ak náhradu škody, ktorá vznikla takto prevádzkovateľovi nezaplatíte, MG Share môže na základe zisteného skutkového stavu uplatniť nárok v mene klienta.

  V. Používanie aplikácie a web stránky

  Pokiaľ budete dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky, tak Vám udeľujeme súhlas s tým, že vám poskytneme právo na prístup a používanie aplikácie a web stránky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami v ktorom ste si aplikáciu stiahli. Toto právo je výhradne určené MG Share.

  VI. Zodpovednosť

  • Aplikácia a web stránka sprostredkúvajú informácie medzi klientmi a poskytovateľmi, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných čistiacich a upratovacích služieb. Keďže dostupnosť služieb závisí od poskytovateľov, MG Share nezaručuje, že klient bude mať vždy k dispozícií ponuky na čistiace a upratovacie služby.
  • MG Share neponúka čistiace a upratovacie služby. Nevystupujeme ani ako agentúra, ktorá vyhľadáva klientov pre poskytovateľov služieb a nevystupuje ani ako agentúra, ktorá vyhľadáva poskytovateľov pre klientov.
  • Web stránka a aplikácia je poskytovaná tak, ako je. MG Share nezaručuje, že prístup k aplikácií bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícií.
  • MG Share nie je zodpovedná za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania web stránky a aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste si upratovanie, ktoré ste si prostredníctvom web stránky a aplikácie objednali, spoliehali vrátane a okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty.
  • Právo na náhradu škody vzniká len v momente, ak MG Share úmyselne porušila zmluvu. MG Share nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť klienta a nezodpovedá za škody, ktoré klient spôsobil poskytovateľovi.
  • MG Share môže okamžite ukončiť vaše používanie web stránky a aplikácie, ak porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo v prípade, ak považujeme za potrebné a nutné chrániť aplikáciu a web stránku MG Share alebo bezpečnosť vykonávateľov upratovania.

  VII. Osvedčené postupy pri používaní aplikácie a web stránky

  • MG Share je sprostredkovateľom upratovacích služieb a akékoľvek problémy týkajúce sa kvality upratovacích služieb budú riešenie v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa upratovacích služieb a rovnako tak v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
  • Očakávame, že budete používať web stránku a aplikáciu v dobrej viere a budete rešpektovať klientov, ktorí si objednávajú vaše služby prostredníctvom aplikácie a web stránky. MG Share si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo ak sú vaše činnosti škodlivé tzn. podvod, neúcta ku klientom atď. V týchto prípadoch môže byť váš účet zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

  VIII. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

  Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Všeobecných obchodných podmienok, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou web stránky a aplikácie. Ak budete pokračovať v používaní web stránky a aplikácie, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

  IX. Záverečné ustanovenia

  Všeobecné zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ak je akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok považované za nevymáhateľné, zmluvne strany nahradia dotknuté ustanovenie vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.

  Dátum nadobudnutia účinnosť všeobecných obchodných podmienok: 07. 07. 2021