VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KLIENTOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania služby cez aplikáciu https://app.cleangosh.sk/ (ďalej len „Aplikácia“) a web stránku www. cleangosh.com (ďalej len „web stránka“). Majiteľom aplikácie a web stránky je obchodná spoločnosť MG Share s.r.o. so sídlom Ždiarska 705/11, Nitra 949 01, Slovenská republika, IČO: 52662951 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 138409/B (ďalej len „MG Share“). Udelením súhlasu s týmito podmienkami, získavate možnosť používať službu cez našu aplikáciu a web stránku.

I. Používanie aplikácie a web stránky

 • Naša aplikácia a web stránka poskytuje informačné služby a nie priamo čistiace a upratovacie služby. Tieto služby poskytujú Poskytovatelia na základe zmluvy, ktorú uzatvárajú s Vami o čistiacich a upratovacích službách. Poskytovatelia poskytujú čistiace a upratovacie služby, ktoré vykonávajú buď osobne alebo prostredníctvom spoločnosti. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v tomto právnom vzťahu a to hlavne spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov alebo právnych záväzkov, budú vyriešené medzi klientom a poskytovateľom.
 • Zoznam poskytovateľov a údaje o poskytovateľoch sú v aplikácií a na web stránke.
 • Ak používate našu aplikáciu alebo využívate služby cez našu web stránku, môžete zaplatiť za službu iba pomocou aplikácie a web stránky. Poplatok, ktorý zaplatíte zahŕňa cenu služby, ktorú ste si objednali, tiež môže zahŕňať platné dane, ak to vyžaduje zákon.
 • Pri používaní našej aplikácie alebo pri využívaní našej web stránky ste našim registrovaným užívateľom. Všetci registrovaný užívatelia sú vedený v našej databáze klientov. V prípade, že by ste už nechceli byť našim klientov nás prosím kontaktujte, aby sme Vás vedeli z databázy vymazať a tak deaktivovať Vaše konto.

II. Platby cez aplikáciu a platby cez web stránku

 • Za čistiace a upratovacie služby môžete zaplatiť buď cez aplikáciu alebo cez web stránku. Poskytnutím možnosti platby v rámci aplikácie a poskytnutím možnosti platby v rámci web stránky vystupuje spoločnosť MG Share ako obchodný zástupca poskytovateľov čistiacich a upratovacích služieb. Vaša povinnosť voči poskytovateľovi čistiacej a upratovacej služby je splnená zadaním platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet spoločnosti MG Share. Vy ako Klient ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozícií dostatočné finančné prostriedky.
 • Pri platbách cez našu aplikáciu a cez našu web stránku je platba za čistiace a upratovacie služby postúpená poskytovateľovi. V rámci overenia spôsobu platby sme oprávnený od Vás požadovať ďalšie informácie, ktoré potvrdzujú vykonanie platby.
 • Pri platbách za čistiace a upratovacie služby prostredníctvom našej aplikácie a našej web stránky spoločnosť MG Share nezodpovedá za ďalšie náklady, ktoré by mohli vzniknúť s uskutočnením platby. Spoločnosť MG Share nezodpovedá za takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.
 • Platba bude prebiehať cez platobnú bránu TrustPay. Bližšie informácie o tejto platobnej bráne si môžete prečítať na web stránke https://www.trustpay.sk/. Táto platobná brána spĺňa zabezpečenie, ktoré vyžaduje legislatíva. Po vykonaní objednávky je potrebné potvrdiť platbu.
 • Spoločnosť MG Share zodpovedá za fungovanie platieb cez našu aplikáciu a cez našu web stránku. Spoločnosť tiež poskytuje podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci našej aplikácie a web stránky prebieha priamo cez nás. Ak budete potrebovať podporu v takejto situácií kontaktujte nás na mail: info@cleangosh.com

III. Objednanie a zrušenie čistiacich a upratovacích služieb

 • Objednanie služby prebieha, tak že vy vykonáte objednávku služby a poskytovateľ musí súhlasiť s vykonaním služby. Ak poskytovateľ súhlasí s vykonaním služby, služba sa považuje za objednanú.
 • Potvrdením objednávky sa uzatvára zmluva medzi MG Share a Vami ako klientom.
 • Zrušenie objednávky je možné kedykoľvek.
 • V prípade, že sa s prevádzkovateľom dohodne na vykonaní čistiacich a upratovacích prác a potom s Vašej strany nastane prekážka pre ktorú prevádzkovateľ nebude môcť túto službu uskutočniť sa táto objednávka považuje za zrušenú. V tomto prípade Vás upozorňujeme, že spoločnosť MG Share nie je zodpovedná za takúto situáciu.
 • Ak ste si objednali čistiace a upratovacie služby a prevádzkovateľovi ste poškodili náradie určené na čistiace a upratovacie služby, ktoré si na vykonanie týchto služieb priniesol, nesiete zodpovednosť za takéto poškodenie. Ak náhradu škody, ktorá vznikla takto prevádzkovateľovi nezaplatíte, spoločnosť MG Share môže na základe zisteného skutkového stavu uplatniť nárok v mene prevádzkovateľa čistiacej a upratovacej služby.

IV. Používanie aplikácie a web stránky

Pokiaľ budete dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky, tak Vám udeľujeme súhlas s tým, že vám poskytneme právo na prístup a používanie aplikácie a web stránky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami v ktorom ste si aplikáciu stiahli. Toto právo je výhradne určené spoločnosti MG Share.

Zodpovednosť

 • Aplikácia a web stránka sprostredkúvajú informácie medzi klientmi a poskytovateľmi, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných čistiacich a upratovacích služieb. Keďže dostupnosť služieb závisí od poskytovateľov, spoločnosť MG Share nezaručuje, že klient bude mať vždy k dispozícií ponuky na čistiace a upratovacie služby.
 • Spoločnosť MG Share neponúka čistiace a upratovacie služby. Nevystupujeme ani ako agentúra, ktorá vyhľadáva klientov pre poskytovateľov služieb.
 • Právo klienta na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávku v rámci aplikácie a web stránky MG Share. Žiadosť o vrátenie peňazí za čistiace a upratovacie služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie čistiacej a upratovacej služby.
 • Web stránka a aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Spoločnosť MG Share nezaručuje, že prístup k aplikácií bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícií.
 • Spoločnosť MG Share nie je zodpovedná za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania web stránky a aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste si upratovanie, ktoré ste si prostredníctvom web stránky a aplikácie objednali, spoliehali vrátane a okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty.
 • Právo na náhradu škody vzniká len v prípade, ak spoločnosť MG Share úmyselne porušila zmluvu. Spoločnosť MG Share nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť objednaného poskytovateľa upratovania a nezodpovedá za škody, ktoré poskytovateľ upratovania spôsobil objednávateľovi služby.
 • Spoločnosť MG Share môže okamžite ukončiť vaše používanie web stránky a aplikácie, ak porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo v prípade, ak považujeme za potrebné a nutné chrániť aplikáciu a web stránku spoločnosti MG Share alebo bezpečnosť vykonávateľov upratovania.

VI. Osvedčené postupy pri používaní aplikácie a web stránky

 • Spoločnosť MG Share nie je poskytovateľom ani sprostredkovateľom upratovacích služieb a akékoľvek problémy týkajúce sa kvality upratovacích služieb budú riešenie v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa upratovacích služieb.
 • V prípade vašej spokojnosti a rovnako aj nespokojnosti vás žiadame o poskytnutie spätnej väzby. Váš názor je pre nás dôležitý a aj vďaka nemu môžeme zlepšovať poskytovanie našich služieb.
 • Očakávame, že budete používať web stránku a aplikáciu v dobrej viete a budete rešpektovať vykonávateľov upratovania, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie a web stránky. Spoločnosť MG Share si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo ak sú vaše činnosti škodlivé tzn. Zadržiavate platby za poskytnutie upratovacích služieb, podvod, neúcta k vykonávateľom upratovania atď. V týchto prípadoch môže byť váš účet zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Spoločnosť MG Share vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečila, že našu web stránku a aplikáciu budú používať iba vykonávatelia upratovania, ktorí sú bezúhonní a rešpektujú svoju činnosť a klientov, ktorým poskytujú upratovacie služby. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ upratovacích služieb, ktorý sa nachádza vo web stránke a aplikácií, bude vždy spĺňať uvedené kritéria. Ak narazíte na nevyhovujúceho vykonávateľa upratovacích služieb, informujte prosím spoločnosť MG Share.

VII. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Všeobecných obchodných podmienok, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou web stránky a aplikácie. Ak budete pokračovať v používaní web stránky a aplikácie, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

VIII. Záverečné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ak je akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok považované za nevymáhateľné, zmluvne strany nahradia dotknuté ustanovenie vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovenia.

Dátum nadobudnutia účinnosť všeobecných obchodných podmienok: 25. 02. 2020